Formulari d'Inscripció als Cursos

Nom *
Cognoms *
NIF *
Adreça *
Població *
Província *
Codi Postal *
País *
Telèfon *
Fax
E-mail *
Centre de Treball *
Departament / Càrrec *
Estudis *
Com ens ha conegut?
Per recomanació d'un company de feina o amic
Xarxes socials: ¿Facebook o Twitter?
Pàgina web / Portal IBB
Newsletter informatiu
Un altre
Autoritzo a l'IBB a que utilitzi la meva imatge per actes de comunicació, difusió i/o publicitat. Aquesta autorització d'utilització del contingut gravat i de la meva imatge es fa a l'empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. La autorització que aquí es concedeix sobre el material gravat tindrà un ús de caràcter acadèmic-cultural, així com de promoció de l'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, i la mateixa no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l'àmbit nacional de cap país. Així mateix, reconec que aquesta autorització de cessió dels meus drets d'imatge és totalment gratuïta, i no comporta pagament, retribució o altra compensació resultant del seu ús per part de l'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal recollides, per als casos en que aquesta sigui una persona física, o en el cas de representats d'una persona jurídica, ja sigui pública o privada, seran incorporades a un fitxer de dades de titularitat de l'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA. La finalitat de la recollida i tractament de la informació es la gestió de l'acord subscrit en el cos del present escrit, així com el manteniment del contacte amb ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, L'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. Així mateix, L'INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA informa que no cedirà o comunicarà les dades personals emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos o quan fos necessari per a la prestació del servei. En qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les seves dades personals, enviant un escrit, acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu equivalent a: INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, c/ Santa Rosa, 6. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona). Mitjançant aquesta Autorització reconec que he llegit íntegrament el present text, he entès plenament el seu contingut, sóc conscient de les seves repercussions legals i accepto els seus termes.
Seleccioni la seva opció *
Curs d'Iniciació en Bioètica, presencial - preu: 670 €
Curs d'Iniciació en Bioètica 'on-line' - preu: 475 €
Curs Intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques - preu: 175 €
Màster Presencial - preu: 2.950 €/curs
Màster 'on-line' - preu: 2.800 €/curs
UPDATE: Curs d'actualització en Bioètica - preu: 48 €
UPDATE: Curs d'actualització en Bioètica per membres de IBB ALUMNI - preu: 28 €
Jornada IBB - Universitat d'Estiu Ramon Llull - preu: 58 €
     (Contactar amb l'Institut per l'aplicació del descompte - pagament disponible només per transferència bancària)
Títol d'expert universitari en Bioètica aplicada (click per veure el temari)

Seleccioneu únicament tres apartats entre els següents:

Mòdul 5: Camps d'aplicació (1,5 crèdits cada aspecte)

5.1 Aspectes ètics en Pediatria
5.2 Aspectes ètics en Salut Mental i atenció a la discapacitat
5.3 Aspectes ètics en Atenció Primària
5.4 Aspectes ètics en Gestió Sanitària
5.5 Aspectes ètics en l'atenció al deteriorament cognitiu, demència i envelliment
5.6 Aspectes ètics en Cures Pal·liatives
     Si us plau, seleccioni el tipus de matrícula:
Complet: 1.475 € (matrícula inclosa).
Convalidant Curs d'Iniciació en Bioètica (CIB) del IBB
realitzat abans del 2010): 750 € (590 € + 90 € matrícula + 70 € actualització)
Convalidant Curs d'Iniciació en Bioètica (CIB) del IBB
(realitzat del 2010 en endavant): 680 € (590 € + 90 € matrícula)
Drets expedició de títols - preu: 218,15 €
Títol d'Expert Universitari en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa - preu: 1.910 € (Taxes incloses)

Pagament fraccionat de:
Forma de pagament * Mitjançant xec nominatiu a nom de l’Institut Borja de Bioètica
Transferència bancària a CAIXABANK, núm. de compte ES31-2100-3887-07-0200058237
Amb targeta de crèdit (Per mitjà del TPV de Caixa de Catalunya)
  (Es prega hi figurin el nom i cognoms per a un control correcte i que marqui amb una “x” la forma de pagament).


NOTA: La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s’hagi rebut el xec o la còpia de la transferència i per rigorós ordre de recepció.


Prevenció del SPAM *
 

* Camps obligatoris

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades subministrades s'incorporaran en un arxiu de dades de caràcter personal, titularitat de l'Institut Borja de Bioètica, i s'utilitzaran exclusivament per a la gestió administrativa que requereixi la seva participació en aquesta activitat. En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els esmentats drets i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a l'Institut Borja de Bioètica (c. Santa Rosa, 6. 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona) o bé enviar un correu electrònic a bioetica@ibb.url.eduC/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions