Més informació
Nom *
Cognom *
E-mail *
Adreça
Codi Postal
Localitat
Província
País
Telèfon
Informació desitjada * Curs d'Iniciació en Bioètica
Màster Universitari en Bioètica
Curs Introducció a la Bioètica Ambiental
Curs Intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques
Títol d'expert universitari en Bioètica aplicada en l'àmbit clínic i assistencial
Comentaris
  De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran mitjançat els mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Real Decret 994/1999 de l’11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les que han estat sol•licitades a l’usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta a l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’afectat.
 
* Camps obligatoris
C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions