Formació
“El Màster universitari en Bioètica m’ha permès aprofundir en la meva formació com a professional, ajudant-me a millorar les meves relacions amb els pacients i llurs famílies, i a entendre la malaltia de manera més integral, amb un enfocament més holístic”
Dra. Inés del Rio
Alumna Màster - 2013/2015

Màster Universitari en Bioètica
Màster Oficial Europeu de la Universitat Ramon Llull
XII Edició

GUIA DOCENT

60 CRÈDITS ECTS

Calendari acadèmic 12a edició

1r Curs Acadèmic 2017-2018 (d’octubre 2017 a juny 2018)

2n Curs Acadèmic 2018-2019 (d’octubre 2018 a juny 2019)

Duració

El calendari de sessions lectives (700 hores) s’impartirà en dos cursos acadèmics, d’octubre a juny. La duració del Màster Universitari en Bioètica és de dos cursos acadèmics: 1r Curs: d’Octubre 2017 a Juny 2018; 2n Curs: d’Octubre 2018 a Juny 2019.

Horari de classes

El primer curs és de caràcter introductori i tracta les qüestions bàsiques d’antropologia, filosofia de la ciència, ètica, drets humans, comunicació, introducció al dret i principis de la bioètica. En aquest curs, es plantegen temes com el sofriment humà, les diferents visions de la ciència, les diferents concepcions ètiques i els seus continguts, les relacions entre l’ètica i el dret, les bases de la comunicació i la interrelació personal.

El segon curs es destinarà més directament a les qüestions de bioètica o ètica aplicada als problemes de la vida. Qüestions relacionades amb la genètica, l’origen de la vida humana, la medicina preventiva, els sistemes sanitaris o el final de la vida, entre altres.

Lloc – Aules

Modalitat virtual:

El màster "on line" s'imparteix a través del campus virtual del IBB

Per a més informació sobre el funcionament del màster "on-line" vegeu "Formació on-line".

Els alumnes inscrits al Màster "on line" també podran disposar de la Biblioteca de l'Institut Borja de Bioètica.

Hi haurà un seguiment de tutories presencials optatives mensuals.

Modalitat presencial:

Les classes presencials del Màster sempre es realitzaran a l’aura docent del Institut Borja de Bioètica, ubicada a la 3a planta del “Edifici Docent Sant Joan de Déu”. L’aula docent disposa d’ordinador, projector i pissarra.

Puntualment, concretament durant la impartició de les classes del mòdul de Metodologia de la Investigació, s'utilitza també l'aula d'informàtica.

Durant el Màster, els alumnes també tenen a la seva disposició en tot moment la biblioteca de l'Institut Borja de Bioètica, el seu fons documental i bibliogràfic constitueix la biblioteca especialitzada en Bioètica més important d'Espanya i una de les més ben dotades d'Europa. Conté més de 15.000 volums, una hemeroteca que rep més de dues-centes revistes de diversa periodicitat de tot el món i disposa també d'un important fons de gairebé vint mil articles seleccionats de les revistes més importants de bioètica.

Tant les aules com la biblioteca de l'Institut Borja de Bioètica estan ubicades a l'Edifici Docent de Sant Joan de Déu (c /. Santa Rosa, 39-57, Esplugues de Llobregat, Barcelona).

Recursos d'aprenentatge i criteris d'avaluació

  • Campus virtual dels cursos on es troba també el curs de demostració

Pla d'acció tutorial

A tots els alumnes del Màster se'ls ofereix la designació d'un tutor, que serà la persona referent al llarg de tota la formació per tal de fer el seguiment de l'alumne, així com també tenint plena disponibilitat per a la resolució de dubtes, consultes i realitzar l'acompanyament al llarg de les diferents matèries.

Els tutors traslladaran a la Direcció Acadèmica la informació sobre el seguiment de l'alumne, els criteris es tindran en compte en l'avaluació final del seu rendiment acadèmic.

Criteris d'avaluació

Per a l'obtenció de la nota final de cada curs, depenent de si l'alumne realitza el Màster en modalitat virtual o presencial, es tindran en compte els següents paràmetres:

Per a la modalitat virtual:

  • Connexió al campus Connexió al campus - nivell d'accessos i permanència per a descàrrega de materials, participació activa en els fòrums, etc. (a valorar a través del registre d'accessos individual, del qual ens informa el sistema del campus) = 40% de la nota.
  • Elaboració de les tasques impartides durant els dos cursos del Màster, en cadascuna de les assignatura dels mòduls = 60% de la nota. L'alumne que deixi pendent d'enviament el 20% de les tasques, no computarà aquest ítem en la nota final.

La nota mitjana obtinguda per aquests dos ítems en cadascun dels dos cursos acadèmics, suposarà el 75% de la nota final. L'altre 25% de la nota serà l'obtinguda per l'elaboració i presentació pública del treball final d'investigació.

La suma d'aquests dos percentatges donarà el resultat de la nota final del Màster.

Per a la modalitat presencial:

  • Assistència a classe (mínim 80% de sessions) = 70% de la nota.
  • Elaboració de les tasques impartides durant els dos cursos del Màster, en cadascuna de les assignatures dels mòduls = 30% de la nota. L'alumne que deixi pendent d'enviar el 20% de les tasques, no li serà computat aquest ítem en la nota final.

La nota mitjana obtinguda per aquests dos ítems en cadascun dels cursos acadèmics, suposarà el 75% de la nota final. L'altre 25% de la nota serà l'obtinguda per l'elaboració i presentació pública del treball final d'investigació.

La suma d'aquests dos percentatges donarà el resultat de la nota final del Màster.

Dates d'examen

El màster no segueix un sistema d'avaluació final amb un examen únic tal com s'especifica en l'apartat de criteris d'avaluació. Així, se segueix un sistema d'avaluació continuada per assignatura.

Durant el transcurs de cada assignatura i / o a la finalització de la mateixa, hi haurà una o diverses tasques a realitzar durant un període de temps limitat, per garantir l'aprofitament i superació de l'assignatura per part de l'alumne. Les tasques seran corregides pels professors coordinadors de cada assignatura notificant les notes a títol individual a cada alumne amb els comentaris pertinents, si s'escau.

Submenú
 
fletxa
 

Més informació
a
a
a
a
a
a
 
 
 
 
 
 Formacióque ofereix :Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions