Formació
 

Co-organitzat, dirigit i impartit conjuntament per l’Institut Borja de Bioètica i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

 

   
TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA A L’ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

Co-organitzat, dirigit i impartit conjuntament per l’Institut Borja de Bioètica i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.


Curs 2017/2018. D’octubre 2017 a juny 2018

 
Justificació

Al segle XXI l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que s’hi puguin donar.
En aquest context, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina interprofessional que ofereix instruments per a incorporar l’atenció al respecte a les persones, la reflexió i el diàleg, i per a donar respostes als reptes ètics que planteja l’activitat professional. Es tracta d’una disciplina que permet abordar qüestions que van des dels fonaments de l’atenció a la persona fins a la resolució de problemàtiques morals concretes que es presenten en l’atenció diària. 
Aquest Títol d’Expert Universitari està dirigit a l’adquisició de coneixements i habilitats en ètica aplicada a l’àmbit de l’acció social i psico-educativa. El seu disseny permet que l’adquisició de coneixements sigui inseparable de la seva aplicació a qüestions, situacions i problemàtiques concretes dels àmbits professionals propis de les persones interessades.

Objectius

Objectiu principal

Que les persones inscrites al curs sàpiguen identificar les qüestions i problemàtiques ètiques del seu àmbit professional i tinguin els coneixements, les competències i les habilitats per donar-hi bones respostes.

Objectius específics

 • Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en ètica.
 • Conèixer i saber aplicar els aspectes relacionats amb l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencialitat, bon tracte, ...)
 • Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objectivades, el més justes possible.
 • Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir-ne habilitats bàsiques.
 • Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.
 • Implementar el procediment de metodologia de discussió de casos des del punt de vista ètic.

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/da, mestre/a, enginyer/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en estudis de l’àmbit social i humanístic, com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Número de Crèdits

15 crèdits ECTS.

Durada

Curs 2017/2018. D’octubre 2017 a juny 2018

Horari

Dissabte de 9.30 a 14.30 h (cada 15 dies) a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Programa

Mòdul I: FONAMENTS: Filosofia moral. Conceptes bàsics. Ètica professional (3 ECTS).

Mòdul II: TEMÀTIQUES: Llibertat. Intimitat, confidencialitat, secret professional i protecció de dades. Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes (3,5 ECTS).

Mòdul III: HABILITATS: Procés deliberatiu i presa de decisions. La comunicació humana en els processos d’atenció a les persones (2 ECTS).

Mòdul IV: ÀMBITS: Diversitat funcional i salut mental. Infància. Gent gran. Violència masclista. Interculturalitat. Altres (5 ECTS).

Mòdul V: SÍNTESIS: Treball de recerca final en format article (1,5 ECTS).

Modalitat

Semipresencial

 • Les sessions presencials suposen una dedicació de 70 hores durant tot el curs.
 • Les classes presencials es realitzaran a les aules de l'Institut Borja de Bioètica ubicades a l'Edifici Docent Sant Joan de Déu (C/ Santa Rosa, 39-57. Esplugues de Ll. (Barcelona), tret d’alguna sessió que tindrà lloc a la FacultaT d’Educació Social i treball Social Pere Tarrés (C/ Santaló, 37. Barcelona).

Metodologia

El curs combina el treball a distància (lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma d’internet, reflexió personal i recerca) amb sessions presencials. Les sessions presencials es conceben com espais d’encontre per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional.

Professorat

Veure llistat de professors

Requisits d'admissió

Criteris de selecció:

 • Expedient acadèmic i experiència professional
 • Coneixement de la llengua castellana amb nivell mig (b2)
 • Coneixement a nivell d’usuari de navegació a Internet

Requisits: Posseir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera) de:

 • Doctor/a o Llicenciat/a
 • Diplomat/a
 • Graduat/a
 • De forma individual, es valorarà l'accés de alumnes sense títol universitari, en cas d’admissió, s’expedirà al finalitzar un Certificat d’Extensió Universitària.
Preu i Matrícula

1.910 € (taxes incloses)

 • Alumni de l’Institut Borja de Bioètica o de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés: 15% de descompte.
 • Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats: 10% de descompte.

Podeu inscriure-us a través del formulari d'inscripció de la web o contactant directament amb la Secretaria de l'Institut (Anna Alonso Correu-e: docencia@ibb.url.edu) i Tel.: 93 600 61 06.

Bonificable per la Fundación Estatal para la Bonificación en el Empleo (Fundación Tripartita).

 
Submenú
Submenú
 

Más información
a
a
a
a
a

Formació que ofereix:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions